Exemples de mineria de dades: aplicacions més habituals de mineria de dades 2021

^