Eliminar / suprimir un element d'una matriu a Java

^