Enunciats condicionals Unix: si és així i operadors relacionals

^