Instruccions condicionals de Python: if_else, elif, declaracions imbricades if

^