Tipus d’aprenentatge automàtic: supervisat contra aprenentatge no supervisat

^