Notes del pedaç de Remanant 2 per a l'actualització del 4 d'agost

^