Mètriques i mesures de proves de programari importants: s’expliquen amb exemples i gràfics

^