Tutorial de normalització de bases de dades: exemples 1NF 2NF 3NF BCNF

^