Tot sobre els encaminadors: tipus d’encaminadors, taula d’encaminament i encaminament IP

^