Ordre d'ordenació Unix amb sintaxi, opcions i exemples

^