Característiques dels requisits funcionals i dels requisits no funcionals

^