Diferència exacta entre verificació i validació amb exemples

^