Conjunt de dades WEKA, classificador i algorisme J48 per a l'arbre de decisions

^