The Simpsons Wrestling ni tan sols val una referència als Simpson

^