Com participen els verificadors en les tècniques TDD, BDD i ATDD

^