Operadors C #: aritmètica, relacional, assignació i lògica

^