Arika conversa humilment les vendes de Fighting EX Layer, port de PC i cross-play

^