Remake previst per a l'obscura arcade dels anys 80 de NMK Psychic 5

^