Actualitzeu i suprimiu el document amb exemples de MongoDB

^