Nova York signa un projecte de llei de videojocs

^